Teisės aktai

Socialinių paslaugų ĮSTATYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ PROGRAMOSE FORMOS IR JOS PILDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

DĖL NARKOMANIJOS PREVENCIJOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2006 METAIS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROJEKTŲ RINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2005 m. spalio 4 d. Nr. 1.2-58 Vilnius

DĖL PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2005 m. rugsėjo 20 . Nr. 1.2-56 Vilnius

DĖL PASIKEITIMO INFORMACIJA APIE NAUJŲ PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ ATSIRADIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2005 m. sausio 7 d. Nr. 1.2-2 Vilnius

DĖL MEDICININIŲ, PSICHOLOGINIŲ, SOCIALINIŲ REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS, VArTOJANTIEMS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO 2005 m. gruodžio 29 d. Nr. 1.2 – 107, Vilnius

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

2005 – 2012 m. Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija >> pilnas tekstas;

2005 – 2008 m. Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų plano projektas >> pilnas tekstas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIAI DOKUMENTAI

Įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ratifikavimo“ (Žin., 1995, Nr. 60-1501); >> pilnas tekstas

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501); >> pilnas tekstas

1998 metų Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ratifikavimo įstatymas (Žin., 1998, Nr.38-996; 1998 Nr.93); >> pilnas tekstas

1988 metų Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija „Dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta“ (Žin., 1998, Nr. 38-1004); >> pilnas tekstas

Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 metų psichotropinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 50-1743); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. sausio 27 d. potvarkis Nr. 68 p. „Dėl prisijungimo prie Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės“ (Žin., 2001, Nr. 51-1768); >> pilnas tekstas

Jungtinių Tautų Organizacijos 1961 metų Bendroji narkotinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 51-1768); >> pilnas tekstas

Įstatymas „Dėl Susitarimo dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinančio Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį, ratifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 83 – 3551); >> pilnas tekstas

Susitarimas dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinantis Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį (Žin., 2002, Nr. 83-3553); >> pilnas tekstas

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 19-578); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimas (Žin., 2004 Nr.19-580). >> pilnas tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr.2-16); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 1998, Nr.8-161); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (Žin., 1999, Nr. 55 – 1764); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741). >> pilnas tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI IR REZOLIUCIJOS
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ (Žin., 2002, Nr.113-5029); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 18 d. rezoliucija „Dėl narkotikų kontrolės politikos“ (Žin., 2003, Nr.30-1234); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. IX-1383 „Dėl Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 32-1318); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.52-2316); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. IX-2110 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2041). >> pilnas tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. Nr. 970 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 76-2291); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. Nr. 497 nutarimas „Dėl Valstybinės psichikos sveikatos komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000 Nr.38-1058); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos subjektų kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta strategijos“ (Žin., 2002, Nr.15-572); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr.437 „Dėl Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1305); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1471); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo“ (Žin., 2003, Nr. 82-3743); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1216 „Dėl Nacionalinės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės 2004-2008 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4251); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1478 „Dėl Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 113-5070); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl Paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-183); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. Nr. 209 nutarimas „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr.30-995); > pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 92-3364); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 1166 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2004 metų priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 140-5114); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 250 „ Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos įgyvendinimo 2005 metų priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 33-1066)
>> pilnas tekstas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 537  „ Dėl Vaikų, vartojančių psichiką veikiančias medžiagas, medicininės, psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 64-2285)
>> pilnas tekstas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2470); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1210 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2006 metų priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 135-4815); >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Vaikų, vartojančių psichiką veikiančias medžiagas, medicininės, psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo koncepcijos įgyvendinimo 2006-2008 metų priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5548); >> pilnas tekstas

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113) >> pilnas tekstas;

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“(Žin., 2001, Nr. 13-405) >> pilnas tekstas;

Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 2002 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1275 „Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose“ (Žin., 2002, Nr. 79-3377) >> pilnas tekstas;

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-97 „Dėl pasikeitimo informacija su savivaldybėmis apie asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, sergančius priklausomybės, infekcinėmis ligomis, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 70-2473) >> pilnas tekstas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 705 „Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ (Žin., 1998, Nr. 3-65) >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 41-1899) >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1R-27 „Dėl Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 23-724) >> pilnas tekstas

Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281) >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-860 „Dėl mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 179-6636) >> pilnas tekstas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1970 „Dėl Prevencinio darbo grupių mokyklose ir prevencinio darbo koordinavimo grupių savivaldybėse sudarymo bei jų veiklos krypčių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6824) >> pilnas tekstas